Wie zijn wij?


De initiatiefgroep Binnenstebuiten is opgericht door een groep omwonenden die tegen de komst van een landgoed met woningen in de polder tussen Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos is. Nadat de plannen hiervoor op informele wijze de ronde deden, heeft deze groep zich hierin verdiept. Hoe meer bekend werd, hoe sterker het besef groeide dat dit plan ten koste gaat van een ongerept stuk polder waar zowel omwonenden als recreanten dagelijks van genieten. Inmiddels hebben meer dan 195 huishoudens zich aangesloten bij onze initiatiefgroep en zijn we hiermee een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente in deze landgoedkwestie.

Waar gaat dit over ?


De familie De Leeuw heeft een plan bij de gemeente Giessenlanden ingediend om de bestemming van een stuk polder van agrarisch te veranderen in een ‘landgoed’. Het principe van de landgoedregeling is ‘voor wat hoort wat’, ofwel gedeeltelijke bebouwing in ruil voor verbetering van het natuurlijke landschap door de eigenaar. Hij beweert dat hij met dit initiatief natuur mogelijk maakt en ter compensatie voor het mogelijk maken hiervan twaalf luxe villa’s mag bouwen. Maar het is andersom: dit is projectontwikkeling die ten koste gaat van een eeuwenoude polder. Ook beweert hij dat hij met dit project een positieve bijdrage levert aan de vogelstand. Maar niets is minder waar. Experts hebben ons geïnformeerd dat zodra er sprake is van huizenbouw en aanleg van fiets- en wandelpaden, weidevogels als de kievit, grutto en de scholekster meteen verdwijnen.

Bekijk het plan

 

Waarom deze actie?


Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van deze polder. In de procedure is de eerste stap een principe-uitspraak van het college. Aansluitend stemt de gemeenteraad hierover. Omdat de landgoedregeling is bedoeld als stimuleringsregeling om het cultureel erfgoed te behouden, is deze principe-uitspraak van groot belang. Goedkeuring van de bestemmingswijziging zet de deur wagenwijd open voor woningbouw in deze polder. Gewoonlijk mag het publiek pas bezwaren kenbaar maken na de goedkeuring van een aanvraag. Wij willen het college en de raadsleden juist al bij het beoordelen van de aanvraag duidelijk maken, dat de bijbehorende woningbouw NIET past in dit gebied en dat veel mensen pertinent TEGEN dit plan zijn. De beslissing is uiteindelijk aan de politiek. Zij moeten  beslissen over regels die nooit bedoeld waren om bouwen in de polder mogelijk te maken. Wij kunnen ons niet voorstellen dat zij, ook in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen in november, een positief besluit gaan nemen voor een plan waar zo weinig draagvlak voor is onder de kiezers.

Polderlandschap is een kostbaar cultureel erfgoed en met deze open groene ruimte moeten we zorgvuldig omgaan. Dat vindt ook gedeputeerde Adri Blomstra. In het artikel ‘Bouwen in de polder alleen bij hoge uitzondering’ in het Algemeen Dagblad van 18 november 2017 lezen we:  ‘De polder gaat op slot voor woningbouw. Alleen bij hoge uitzondering mogen gemeenten hier nog huizen uit de grond stampen, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra’. Lees hier het volledige artikel.

Nieuws


Aanbieden petities

Het aantal petities neemt nog steeds toe. Maandag 16 april vierden we de ondertekening van de 1.000-ste petitie, op dit moment is het aantal al opgelopen tot 1.130.
Omdat naar verwachting in juni het principebesluit zal vallen, is het tijd om deze petities aan te bieden.
Dit doen we op maandag 14 mei om 16:30 aan wethouder De Groot.

Wilt u de petitie nog ondertekenen? U kunt hier een printversie downloaden. Na ondertekenen door de bus doen bij Hoge Giessen 5A te Hoornaar of naar ons mailen.

10 maart 2018 Bouwen in de polder

Alhoewel de raadsleden nu nog niet beslissen over het plan, dat komt pas in de bestemmingsplanprocedure, vinden wij het van groot belang dat zij goed op de hoogte zijn van onze standpunten. We hebben hierom in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met alle politieke partijen en hebben hen voorzien het document ‘Bouwen in de polder’. In dit stuk hebben wij onze bezwaren en andere zaken waar wij tegenaan lopen op een rijtje gezet.

lees hier het stuk

De nieuwe omgevingswet


Met ingang van 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Hiermee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Om aan deze wet invulling te kunnen geven heeft de gemeente de Omgevingsvisie Giessenlanden opgesteld. Een belangrijke peiler hierin is de samenspraak met de omwonenden. Dit is voor de gemeente een sterk argument in de afweging om een vergunning  al dan niet toe te kennen. In het geval van de aanvraag die nu bij de gemeente ingediend gaat worden, geven de omwonenden nadrukkelijk aan TEGEN het plan in zijn geheel te zijn. Het vergroten van de recreatieve of natuurwaarde zien de omwonenden en de gebruikers van het Binnenstebuitenpad als een vals voorwendsel om de aandacht weg te houden waar het echt om gaat: de bouw van luxe landhuizen. Woningbouw in dit stuk polder veroorzaakt vooral onherstelbare landschapsschade.

Wat is er tegen een landgoed?


Als je aan een landgoed denkt, dan denk je aan een mooi landelijk gebied met veel groen, bos en een historisch kasteel of een oude boerderij. Kortom een landgoed klinkt als iets romantisch. Maar de term landgoed is in dit geval misleidend. De landgoedregeling was namelijk de enige regeling die het mogelijk maakte om de bestemming van agrarische grond makkelijk te wijzigen en woningbouw mogelijk te maken. Zelfs als er in eerste instantie een plan wordt ingediend zonder woningbouw, is het na goedkeuring hiervan altijd nog mogelijk om huizen in het gebied te bouwen. Een voorbeeld is  Landgoed Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland. In 2009 ging van dit stuk polder de agrarische bestemming af en werd het een landgoed.  In eerste instantie zou er alleen één woning komen voor de eigenaar van het landgoed. Nu zijn er plannen voor de bouw van 22 appartementen. Lees hier het artikel in Het Kontakt. Het is dus van groot belang om te voorkomen dat het weideland de status van landgoed krijgt. 


Waarom is dit een lastige aanvraag


De landgoedregeling was een regeling van de provincie waarbij woningbouw kon worden toegestaan mits het project ook duidelijke verbetering van landschappelijke kwaliteit zou bieden. De regeling kende een beperkt aantal heldere criteria waar ook de gemeente aan gebonden was. De gemeente heeft de term ook overgenomen. Inmiddels is de provinciale landgoedregeling afgeschaft en vervangen door een complexer pakket beleidsafwegingen.  Tot  nu toe heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt welke consequenties zij verbindt aan de beleidswijziging.  De gemeente kan een bestemmingsplan nu wijzigen zonder voorafgaande toestemming, maar de provincie kan wel op eigen initiatief bezwaar maken.

Voor het college en de raad van de gemeente Giessenlanden is dit een lastige afweging. Particuliere initiatieven om landschapsverbetering aan te brengen worden toegejuicht. De initiatiefnemers halen van alles uit de kast om aanspraak te kunnen maken op de landgoedregeling. Maar in feite is dit gewoon een slimme manier van lucratieve projectontwikkeling. Volgens alle andere regelingen en visiedocumenten mag namelijk helemaal niet worden gebouwd in de polder, terwijl deze landgoedregeling daar als enige ineens het recht toe zou geven.

Precedentwerking


De beoogde locatie voor het ‘landgoed’ is toevallig in het verleden als voorbeeld is genoemd in de structuurvisie uit 2008. Hierdoor wordt  nu de indruk gewekt dat er al toestemming voor was en dit een éénmalige toepassing zou zijn. Maar aan een vermelding in een beleidsdocument dat binnenkort wordt vervangen door de omgevingsvisie, kunnen geen rechten worden ontleend. Als de bestemming wordt gewijzigd van agrarisch naar ‘landgoed’, dan komen daar veel meer locaties voor in aanmerking. Als Binnenstebuiten groep hebben we niets tegen recreatief landschap rond de kernen, maar we hebben ernstig bezwaar tegen de vrijbrief die door toepassing van de landgoedregeling wordt afgegeven voor de bijbehorende woningbouw in de polder.

De Oudendijk


Aan de bewoners van de Oudendijk wordt een perceel weidegrond, grenzend aan hun tuin, te koop aangeboden. Deze verkoop van de grond staat volgens de initiatiefnemer los van de landgoedplannen. Toch voelt dat niet zo.
Er is niets mis met het aanbod om de bewoners van de Oudendijk de mogelijkheid te bieden een stukje tuin aan te schaffen, maar het gaat hier echter niet alleen om een mooi gebaar. In gesprekken met bewoners blijkt dat zij  de situatie liever zo laten zoals deze nu is.  Als er woningbouw komt, komt  er een flinke verkeersdruk op de Oudendijk en wordt het vrije uitzicht op de polder verstoord. 

 

Waarom dit niet moet doorgaan


 

GEEN MEERWAARDE VOOR DE NATUUR


Het plan zorgt volgens de initiatiefnemers voor een verbetering van de leefomgeving van flora en fauna. Dat is niet zo. Van een weids polderlandschap zal geen sprake meer zijn en als gevolg daarvan zullen alle weidevogels verdwijnen. Herinrichting van het resterende weidegebied zal voor vogels weinig opleveren. Deze zijn dan immers al verdwenen.

IN STRIJD MET WOONVISIE


De geplande woningen vallen in het topsegment tussen de €500.000 en €1.000.000. Volgens de woonvisie van de gemeente Giessenlanden is hier geen behoefte aan. Er is behoefte aan starterswoningen, doorstroomwoningen en seniorenwoningen. Dit plan heeft absoluut geen meerwaarde voor de bewoners van Hoornaar, Hoogblokland of Noordeloos. Het enige belang dat hiermee wordt gediend is het particuliere belang van de initiatiefnemers.

GEEN AGRARISCH RESTGEBIED


In beginsel worden landgoederen alleen toegestaan in ruimtelijke en agrarische restgebieden in de nabijheid van een kern. Door de initiatiefnemer wordt dit gebied daarom aangeduid als restgebied. Maar dit is onjuist. Het weidegebied is volgens experts goed benutbaar voor agrarische doeleinden en van een restgebied is in het geheel geen sprake.

LOCATIE NIET ONDERBOUWD


In de Structuurvisie van 2008 is in heel Giessenlanden slechts één gebied aangegeven waar een landgoed zou kunnen komen en dit is het bewuste weideland. Dit vinden wij zeer opmerkelijk. In alle documenten die we tot nu toe hebben bestudeerd, hebben we hier geen onderbouwing voor kunnen vinden.

INFRASTRUCTUUR ONTOEREIKEND


De bestaande infrastructuur rond de Oudendijk en Minkeloos is nu al ontoereikend voor de huidige verkeersstromen. Deze leent zich absoluut niet voor uitbreiding en ontsluiting naar het landgoed.

GEEN MEERWAARDE CULTUURHISTORIE


Als er oog is voor cultuurhistorie moet dit gebied intact blijven. Wij kunnen de bouw van landhuizen niet rijmen met de meerwaarde voor de cultuurhistorie. Dit is één van de oudste polders van de Alblasserwaard.

VERDWIJNEN VAN ZICHTLIJNEN


Bouw van woningen verstoort het uitzicht van de recreanten op het Binnenstebuitenpad en dat van de bewoners van de Hoge Giessen, het Hovenierserf, de Oudendijk en de Minkeloos. Volgens de structuurvisie uit 2008 moeten zichtlijnen en het open veenweidelandschap intact blijven. Dit is niet meer het geval als er landhuizen op de weidegrond worden gebouwd.

VERDWIJNEN SPAARZAME OPEN RUIMTE


In de Omgevingsvisie uit 2017 (dit is de opvolger van de structuurvisie) wordt vermeld dat initiatieven die afbreuk doen aan de spaarzame open en groene ruimte in de dorpen worden afgewezen, evenals initiatieven die een onevenredig groot beslag leggen op het open landelijk gebied. Juist de openheid, rust en natuurwaarden maken Giessenlanden tot een recreatief uitloopgebied.



Word lid


* verplicht


Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld.

Contact


Heeft u vragen, neem dan contact met ons op: